วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังความรู้
การบวกเมทริกซ์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่อง เมทริกซ์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา